Năm 2020
Dự án: Nhà Chống Lũ
Chiến dịch: “Hướng về Miền Trung”

Nội dung tài trợ:
Từ ngày 01/11 – 30/11/2020, BOO đóng góp 10,000đ trên mỗi đơn hàng

Giá trị tài trợ: 100 triệu đồng

Xem thêm tại: https://boo.vn/

Cảm ơn BOO đã đồng hành cùng dự án Nhà Chống Lũ thúc đẩy một cộng đồng phát triển an toàn và bền vững!