NgàyKhoản thuSĐT Tên Người đóng góp
26/05/2020450,000CUNGGREENHUB TRONG RUNG NGAP MAN
27/05/2020270,0000901545XXXTRNN LAM
27/05/202090,0000938913XXXTRMNBUI QUANG CHI BUI QUANG CHI
29/05/2020360,0000903870XXXTRMN TRANTHINGOCANH
29/05/2020200,000SOC TRANG TRONG RUNG
30/05/2020100,000TRONG RUNG NGAP MAN
31/05/202090,000TRNN NHO CHUONG TRINH CA NHE
31/05/2020200,000TRMN
31/05/2020450,0000989441XXXTRMNDUYEN
31/05/2020200,0000398045XXXTRNNNGUYEN QUANG ANH
31/05/202090,0000905644XXXTRMNVUTHAINAM
31/05/20205,310,000K ATELIER CAY TRONG RUNG VUNG DAT
31/05/20201,000,000DUONG DIEM TRANGTRMN TRONG RUNG
31/05/2020100,000GOP VAO TRONG RUNG NGUYEN THAI SON
31/05/202090,0000918710XXXTRMNTRAN THIEN TUONG TRAN THIEN TUONG
31/05/2020360,0000938639XXXTRMN PHAMDOMINHTRI PHAM DO MINH TRI
31/05/2020700,000TRONG RUNG VUNG DAT NGUYEN THI HUYEN
31/05/202090,0000917833XXXTRMN LE PHAM HANH DUNG LE PHAM HANH DUNG
31/05/202090,0000983845XXXTRMNHOANGUYEN NGUYEN VAN HOA
01/06/20201,000,0000869148XXXTRMN TANH QUAN CHIEU
01/06/2020270,000GOP CAY TRONG RUNG NGAP MAN
01/06/2020450,0000123456XXXTRMN HIEN ZPMELHOE
01/06/202090,000TRONG RUNG VUNG DAT
01/06/202090,000CT TRONG RUNG
01/06/202090,000TRMN
01/06/202090,000TRONG RUNG XANH
01/06/2020180,0000908083XXXTRMNNGUYEN THI THU LAI
01/06/2020500,000BA TRAN THI LAN CHIEN DICH TRONG RUNG VUNG T
01/06/202090,000VU THI HUONG QUYNHTRMN HUONG NH GOP CAY XANH
01/06/202090,0000327890XXXTRMN BUI TRI NHAN BUI TRI NHAN
01/06/202090,000CHUNG TAY TRONG RUNG NGAP MAN VI MOT TUONG LAI XANH NGUYEN NGOC CHAU GIANG
01/06/202090,000RUNG NGAP MAN LAM THI NGOC BICH
01/06/20201,000,000ONG BA PHAM THANH TRUNG CHIEN DICH TRONG RUNG VUNG T
01/06/202090,0000936427XXXVUONG MY LINHTRNN VUONG MY LINH
02/06/2020180,000TRONG RUNG
02/06/20201,200,000DUY ANH BAO KHANH HUONG GIANG GOP CAY GAY RUNG SOC TRANG
02/06/2020100,000TRONG RUNG
02/06/2020180,000TRONG RUNG NGAP MAN O SOC TRANG
02/06/20201,000,000LE THI NGAN TRONG RUNG BEN VUNG
02/06/2020200,000TRONG RUNG NGAP MAN
02/06/2020100,0000976657XXXBUI THU MAI ANHTRMNBUITHUMAIANH
02/06/2020270,0000904087XXXO THUY TRANGTRMN DAO THUY TRANG
02/06/202090,000TRONG RUNG SOC TRANG VAN NHUAN HAO
02/06/2020200,000TRMN HUONG HUONG NG CAY QUACH LIEN HUONG
03/06/20201,000,0000919100XXXTRMNTHAI QUOC ANH
03/06/2020900,0000909791XXXNGUYEN HOANG THU TRANGTRMN THUTRANG
03/06/20202,000,000PHAM THI SAULIAM TRONG RUNG SOC TRANG
03/06/20205,000,000LAI THI NGOC TUYENTRONG RUNGTRONG RUNG NGAP MAN CHARGEDETAILS OUR
04/06/202050,000TRONG RUNG VUNG DAT MAI TRUC LINH
05/06/2020500,000TRONG RUNG
05/06/20205,000,000TRONG RUNG NGAP MAN
07/06/2020300,0000903857XXXTRMN NGUYEN THI MAI LOAN
07/06/202090,000CHIEN DICH TRONG RUNG
07/06/2020270,0000973941XXXTRMN THAO NGUYEN
08/06/2020100,0000399990XXXTRMNNGO THI TO UYEN SWIFT CODE BVVNVX
08/06/2020180,0000981352XXXTRNN DANG HUYEN
08/06/2020360,0000984375XXXHO THU HUYENTRNNHOTHUHUYEN
08/06/2020450,000CHAU HUNG TRUCTRMN
09/06/2020270,0000909266XXXTRMN TRA VO
09/06/2020200,000TRONG RUNG NGAP MAN
10/06/20201,800,000DU AN TRONG RUNG NGAP MAN
10/06/2020500,000LUU THI BICH THUY CHIEN DICH TRONG RUNG T VUNG
15/06/2020500,000TRONG RUNG NGAP MAN
17/06/2020500,000LINHMEO TRONG RUNG NGAP MAN
30/06/2020800,000SIMPLE BAPAERS TRONG RUNG HPX THANG
30/06/202090,000NGUYEN THUY NGATRONG RUNG NGAP MAN
08/07/2020180,0000784099XXXTRNN MAI THANH DAT
17/07/2020215,000,000CONG TY TNHH GRABF MKTRCM GRAB THANH TOAN TIEN TAI TRO TRONG RUNG NGAP MAN CHO QUY PHAT TRIEN CONG DONG DOION TO PLANT TREES IN SOC TRANG (GRABFORGOOD)
09/11/20201,000,0000909907XXXTRONG RUNG VINH CHAU NGUYEN THI HOANG NGAN