Năm 2020
Dự án: Nhà Chống Lũ
Chiến dịch: “Hướng về Miền Trung”
Giá trị tài trợ: 74 triệu đồng

Be An Vegetarian Bistro

BE AN VEGETARIAN BISTRO

Từ 15.10-15.11.2020 Be An sẽ ủng hộ 10,000đ với mỗi hoá đơn.

Xem thêm tại: https://www.facebook.com/beanvegetarian/posts/198931454944423

The Running Bean

THE RUNNING BEAN

Từ 15.10 – 15.11.2020 TRB ủng hộ 5.000đ với mỗi hoá đơn.

Xem thêm tại: https://www.facebook.com/therunningbeansg/photos/a.863120587193460/1585727784932733/

Cảm ơn Be An Vegetarian Bistro & The Running Bean cùng dự án thúc đẩy một cộng đồng phát triển an toàn và bền vững!