1. Tôi có thể đóng góp theo cách nào?
2. Làm thế nào kiểm tra được Quỹ đã nhận được khoản đóng góp của tôi hay chưa?
3. Khoản đóng góp của tôi có được khấu trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân không?
Thông tư 111/2013/TT-BTC từ Văn bản chính phủ: http://vanban.chinhphu.vn/
Đăng ký nhận cập nhật dự án Quỹ Sống: https://bit.ly/DangkyThongtin
4. Quỹ sử dụng khoản đóng góp của tôi như thế nào?
5. Quỹ Sống thu thập và sử dụng thông tin của người đóng góp như thế nào?
Categories: Tin tức