Quỹ Sống và Công ty TNHH Khải Bảo có cùng chí hướng và tầm nhìn về phát triển môi trường sống bền vững vì thế đã ký tài trợ tới Quỹ Sống, cùng chung tay thực hiện chương trình/ dự án của Hạnh Phúc Xanh theo phương thức chung tay.

Theo đó:

  • Công ty TNHH Khải Bảo sẽ tài trợ tới Quỹ Sống cam kết sẽ trích 1% trên mỗi hóa đơn tại công ty để tài trợ cho các hoạt động của Quỹ Sống tại các Nhà hàng Đậu Đỏ Quận 1 và Nhà hàng Đậu Đỏ Quận 2 Tp. HCM. 
  • Quỹ Sống sẽ được ủy nhiệm và cam kết sử dụng toàn bộ khoản tiền tài trợ này cho các hoạt động của dự án Hạnh Phúc Xanh bao gồm nhưng không giới hạn: (1) cái thiện mảng xanh, nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm tăng mật độ cây xanh trong đô thị, (2) trồng cây chức năng cho các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và (3) trồng rừng.

Thời gian thực hiện từ: 1/08/2019 đến 31/08/2020

Tài trợ cũng phân định rõ ràng về trách nhiệm/ quyền lợi của mỗi bên dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch và bền vững.