Quỹ Sống và Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn có cùng chí hướng và tầm nhìn về phát triển môi trường sống bền vững. Vì thế Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn đã ký tài trợ tới Quỹ Sống để thực hiện các hoạt động cộng đồng theo phương thức chung tay.

  • Theo đó, Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn cam kết trích 500 đồng trên mỗi sản phẩm bán ra thuộc dòng Fresh Organic trên phạm vi toàn quốc để tài trợ cho các hoạt động của dự án Hạnh Phúc Xanh, trực thuộc Quỹ Sống. 
  • Quỹ Sống sẽ được ủy nhiệm và cam kết sử dụng toàn bộ khoản tiền tài trợ này cho các hoạt động của dự án Hạnh Phúc Xanh bao gồm nhưng không giới hạn: (1) cái thiện mảng xanh, nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm tăng mật độ cây xanh trong đô thị, (2) trồng cây chức năng cho các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và (3) trồng rừng.

Thời gian thực hiện từ: 1/07/2019 đến 30/06/2020.

Tài trợ cũng phân định rõ ràng về trách nhiệm/ quyền lợi của mỗi bên dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch và bền vững.