Năm 2020
Dự án: Nhà Chống Lũ
Chiến dịch: “Hướng về Miền Trung”

Nội dung tài trợ:
Từ ngày 04/11 – 15/11/2020 Beefdaily đóng góp 10.000đ trên mỗi hộp thịt bán ra tại các điểm bán, địa lý và siêu thị

Xem thêm tại: https://beefdaily.com.vn/

Cảm ơn BeefDaily đã đồng hành cùng dự án Nhà Chống Lũ thúc đẩy một cộng đồng phát triển an toàn và bền vững!