Đặc trưng của “Nhà Chống Lũ”: Cùng-Thiết-Kế (Co-Design)

Đăng bởi admin vào

Nhà Chống Lũ cụ thể hóa sự chung tay trong dự án thông qua phương pháp đồng thiết kế (co-design) cho phép các bên liên quan đóng góp sáng tạo trong việc xây dựng và giải quyết vấn đề.

Phương pháp đồng thiết kế giúp xây dựng và tăng cường sự hợp tác bình đẳng giữa người thụ hưởng và các bên hỗ trợ để cùng giải quyết một thách thức cụ thể. Nguyên lý chính của đồng thiết kế là người thụ hưởng sẽ đóng vai trò là “chuyên gia” về trải nghiệm của chính họ và trở thành trung tâm của quy trình thiết kế, để đảm bảo kết quả đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của chính họ. Phương pháp này cũng đã đươc áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực thiết kế cộng đồng trên thế giới, dịch chuyển từ “Thiết kế cho cộng đồng”: cộng đồng hoàn toàn thụ động sang “Thiết kế cùng cộng đồng” (co-design): cộng đồng sẽ tham gia xây dựng các phương án và hướng tới mức chủ động cao nhất “Thiết kế bởi cộng đồng”: cộng đồng sẽ là người chủ động đưa ra sáng kiến. 

Nhà Chống Lũ đang áp dụng xuyên suốt phương pháp này vào các giai đoạn: Phát hiện vấn đề, lựa chọn hộ gia đình cần được hỗ trợ, lên phương án và triển khai thi công. Nhà Chống Lũ luôn để người dân ở vị thế tự chủ động giải quyết vấn đề của mình, cùng phối hợp chặt chẽ với Nhà Chống Lũ để đưa ra giải pháp, góp vốn, góp sức. Nhà Chống Lũ chỉ đóng vai trò truyền cảm hứng, hướng dẫn, định hướng và cung cấp các công cụ hỗ trợ cho người thụ hưởng.

Giải pháp “cùng” thay vì “cho” sẽ đem lại hiệu quả thiết thực. Muốn giúp một ai đó, hãy lắng nghe họ, khơi gợi sự đam mê và niềm tin để họ mong muốn được làm, được thay đổi. Chỉ như vậy, họ mới tham gia với ý thức cao, tự chuyển biển và nổ lực hết mình thì sự thay đổi đó mới có giá trị.