Hạnh Phúc Xanh

“Hạnh phúc xanh” là chương trình phát triển cộng đồng, thúc đẩy người dân trồng cây nhằm: tăng mật độ cây xanh ở Việt Nam, tăng sự kết nối giữa con người và tự nhiên.

Chương trình gồm 3 hợp phần: Cây xanh đô thị, Cây chức năng, Cây rừng; kéo dài trong 70 năm, và được khởi xướng từ năm 2018.

MỤC TIÊU HÀNH ĐỘNG

1

Tăng mật độ cây xanh ở Việt Nam

2

Nâng cao nhận thức chung của cộng đồng về lối sống xanh, hài hoà và tôn trọng tự nhiên

3

Tăng kết nối của con người với con người, con người với cây xanh, và với chính mình