Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Quỹ Sống tin rằng sự bền vững sẽ giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, và rằng Bền vững cần được thực hiện bằng sự Chung tay đồng hành của cả cộng đồng.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng một hệ sinh thái mà ở đó có sự kết hợp giữa ba tiêu chí bền vững về cộng đồng, con người và môi trường luôn hài hòa và bổ trợ cho nhau. Chúng tôi hướng đến sự bền vững bằng những hành động sáng tạo và giàu tính nhân văn.